SSC Exam 2019 - Math mcq Solve Rajshahi Board

Ssc Math Mcq solve
Rajshahi Board (Set Ka/ ক)
1. a
2. a
3. d
4. d
5. a
6. c
7. d
8. a
9. c
10. a
11. Question Wrong!
12. a
13. b
14. b
15. a
16. c
17. a
18. a
19. c
20. d
21. b
22. b
23. c
24. b
25. d
26. d
27. c
28. c
29. c
30. c
11 number MCQ টা যেকোন একটা ফিল আপ করলেই ১নাম্বার পেয়ে যাবেন.

#copy

Catagories